eTerm指令速查

航司课件查看

提取票面

1提取电子客票票面 >DETR TN/9990123456789
2.按姓名提取票面 >DETR NM/ 张三
3.按身份证提取票面 >DETR NI/110101198101010000
4.票面预览 >RTKT:999-1234567890
5.提取电子客票历史部分 >DETR TN/9990123456789,H
6.使用记录编号提取票面 >DETR CN/FEDCBA